Доброзичливість,
оперативність,
професіоналізм
ДЛЯ ВАС!
НТЦ СТАНКОСЕРТ
Сертификация систем менеджмента
Сертификация продукции
Оценка соответствия и Технические регламенты
Испытательный центр
Стандартизация
Солнечная энергетика
Энергоаудит
Прочее
Объявления     

Untitled Document

Журнал “Стандартизація, сертифікація, якість”
№ 3 2004р.
В.Ситніченко
А.Кісельова

Сучасні системи менеджменту – основа сталого розвитку підприємства

В умовах глобальної конкуренції найбільш реальним засобом існування підприємства є реалізація стратегії сталого розвитку, що враховує питання економіки, екології, соціальної політики.

Характерними рисами або факторами сталого розвитку підприємства чи організації є:

 • фінансова стабільність і позитивна динаміка у прибутковості, дохідності;
 • наявність замовників, клієнтів чи споживачів продукції або послуг, тобто джерела доходів підприємства;
 • комфортність праці, компетентність, соціальна захищеність і забезпеченість персоналу – тобто фактори, які створюють конкурентні переваги в результативності праці персоналу;
 • позитивний вплив результатів діяльності на суспільну свідомість з точки зору охорони навколишнього середовища і споживання енергетичних ресурсів;
 • позитивна оцінка методів і етики діяльності підприємства суспільством, персоналом і партнерами по бізнесу.

Стійкий розвиток підприємства залежить від ряду вимог, зумовлених середовищами, у яких одночасно існує організація чи підприємство (комерційне або суспільне).

У першу чергу, це фінансове середовище, в якому перебуває кожне підприємство яке повинно бути фінансово стабільним і стійким, що має забезпечуватися фінансовим менеджментом.

Підприємство також існує у виробничому середовищі.

Перший аспект виробничого середовища – прагнення виробляти якісну продукцію. Для того, щоб бути успішним необхідно випускати продукцію (робити, послуги), що користуються попитом у споживача. Вимоги якого до якості постійно зростають у зв'язку з підвищенням інформованості відносно рівня споживчих властивостей практично будь-яких товарів чи послуг в будь-якій точці земної кулі. Усе це повинно забезпечуватися менеджментом якості.

Другий аспект – це створення гідних умов для продуктивної праці персоналу, що забезпечує конкурентоспроможний рівень якості, визнаний споживачем, максимальну безпеку праці та здоров'я робітників. Відповідно, для цього повинний бути впроваджений менеджмент професійної безпеки і здоров'я.

Підприємство повинно приділяти достатню увагу охороні навколишнього середовища в рамках менеджменту навколишнього середовища.

І, нарешті, соціальне середовище, у якому існує підприємство, висуває до нього свої вимоги. А це вимоги до дотримання трудового законодавства та реалізації соціальних гарантій, благодійності, підтримки суспільних рухів та суспільної активності й етики ведення бізнесу. Усе це стосується сфери соціального менеджменту.

У зв'язку з тим, що усі перелічені середовища взаємопов’язані, загальна корпоративна система менеджменту підприємства має грунтуватися на інтеграції усіх застосовуваних на підприємстві систем менеджменту.

Передова практика різних сфер менеджменту узагальнена у ряді відповідних міжнародних стандартів. З урахуванням вимог цих стандартів і стратегії розвитку бізнесу можна побудувати сучасну інтегровану систему менеджменту підприємства (рисунок 1), орієнтовану на концепцію сталого розвитку.

Кожна зі стратегій розвитку підприємства, як-то:

«скалірування» (Scalіng) – нарощування обсягів випуску продукції, що користується попитом;

«дублювання» (Duplіcatіon) – розширення географії продажу;

«дроблення» (Granulatіon) – розвиток мережі мобільних філій на внутрішньому і закордонному ринках, – вимагає чіткого розуміння та планування виробництва продукції (послуги), технології, що застосовується, та кола споживачів.

Таким чином, головною або першочерговою дією на шляху створення системи корпоративного менеджменту підприємства є налагодження взаємодії керівництва та всього персоналу в межах реалізації стратегічних фінансових показників, метою яких є організація виробництва продукції (послуг), що користуються попитом конкретного сектору споживачів.

Найбільш прийнятним способом вирішення завдання є застосування збалансованої системи показників (ЗСП), яку орієнтовано на облік чотирьох складових: фінансів, клієнтів, внутрішніх бізнес-процесів і навчання та розвиток персоналу. У рамках ЗСП відбувається інтеграція за планованих фінансових показників зростання підприємства та системи менеджменту якості (система управління якістю (СУЯ)), орієнтованої на споживача завдяки організації відповідних бізнесів-процесів і підготовки персоналу (рисунок 2).

СУЯ, побудована відповідно до вимог ІSO 9001:2000, є відмінною платформою для об'єднання усіх систем менеджменту в єдину інтегровану систему.

Інтеграція фінансового менеджменту та менеджменту якості на основі ЗСП і СУЯ здійснюється шляхом уточнення політики і цілей у сфері якості, спрямованих на забезпечення стратегічних фінансових показників, зазначених у ЗСП. Далі, на основі орієнтирів розроблених у рамках ЗСП, уточнюються питання роботи з замовниками і моніторингу рівня задоволеності споживачів. Також уточнюються як самі бізнеси-процеси, так і вимоги до них, а відповідно, й критерії оцінювання результативності й ефективності процесів, уточнюються вимоги до компетентності персоналу та до заходів, призначених для розвитку персоналу, підвищенню мотивації та результативності діяльності.

Природно, що інтеграція ЗСП і СУЯ буде торкатися й інших складових СУЯ. При цьому залишиться вагомим використання у повсякденній практиці восьми принципів менеджменту й універсального підходу Демінга-Шухарта: «Плануй, роби, перевіряй, дій».

Пластичність і універсальність методології та вимог стандарту ІSO 9001 дозволяє без зайвих труднощів підняти корпоративну систему менеджмента підприємства до рівня відповідності вимогам стандартів ІSO 14001, ОНSАS 18001 (OHSAS – Occupatіonal Healthand Safety Management Systems) і SА 8000 (Socіal Accountabіlіty). Цьому сприяє близькість структури і складу об'єктів цих стандартів, показаних у.

При цьому слід зазначити повну ідентичність елементів і вимог стандартів ІSO 14001, ОНSАS 18001 (рисунок 3) за тією різницею, що ІSO 14001 спрямовано на зниження негативного впливу діяльності підприємства на навколишнє середовище, включаючи екологічні показники продукції, що випускається, і споживання ресурсів, а ОНSАS 18001 спрямовано на зниження і виключення негативного впливу виробничих факторів на здоров'я персоналу та майно підприємства.

У спрощеному формулюванні деяких фахівців це звучить так: «Усе, що відбувається в межах виробничого приміщення щодо втрат та безпеки здоров'я, – це ОНSАS 18001, усе, що відбувається за межами приміщення відносно тих же категорій, – це ІSO 14001».

Структура і зміст стандарту SА 8000 дещо відрізняється від ІSO 9001, ІSO 14001 і ОНSАS 18001, але має також ідентичні елементи (рисунок 4).

Якщо провести порівняння вимог до документування систем менеджменту за розглянутими стандартами, то будуть виявлені розходження, обумовлені, у першу чергу тим, що ці редакції стандартів були підготовлені та опубліковані у різні роки різними організаціями. Через це зустрічаються розбіжності і у перекладі: приміром, система менеджменту по ОНSАS 18001 названа по-різному.

Наприклад, якщо в ІSO 14001 і ОНSАS 18001 вимоги щодо наявності визначених методик (процедур) зустрічається 14 разів, то в SА 8000 аналогічних вимог не наведено зовсім.

Немає конкретики у відношенні протоколів (записів), як це зроблено в ІSO 9001. Щоб довідатися докладніше про те, які документи відносяться до протоколів (записів), необхідно дивитися стандарт ІSO 14004 і ОНSАS 18002. Перелік можливих записів (протоколів) у системах менеджменту екології, OHSAS і соціальної відповідальності наведений у таблиці 1.

Підхід і етапи робіт з інтеграції системи менеджменту за ІSO 14001, ОНSАS 18001 і SА 8000 за наявності чинної СУЯ за ІSO 9001 аналогічні підходу, який застосовується під час створення СУЯ із розходженням, яке враховує специфіку стандартів (рисунок 5).

При цьому має бути розроблена низка нових документів:

 • настанова з менеджменту екології, безпеки та соціальної відповідальності;
 • політики і цілі підприємства у сфері екології, професійної безпеки і соціальної відповідальності, або єдина корпоративна політика підприємства з включенням всіх складових менеджменту;
 • порядок роботи з законодавчими актами і нормативними документами державних органів;
 • ідентифікація й оцінка екологічних аспектів;
 • ідентифікація небезпек і оцінка значних ризиків у сфері професійної безпеки й охорони здоров’я;
 • організація контролю навколишнього середовища;
 • моніторинг і раціональне використання водних та енергетичних ресурсів;
 • розроблення і впровадження планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій (ПЛАС);
 • порядок роботи з постачальниками послуг (підрядними організаціями);
 • положення про порядок інформування під час аварій та нещасних випадків.

Має бути доопрацьована низка документів чинної СУЯ, у тому числі переглянуто політику та цілі підприємства, різні програми і плани з урахуванням завдань з екології, безпеки, охорони здоров'я та соціальної відповідальності.

Потребують перегляду та доопрацювання стандарти підприємства, процедури і методики чинної СУЯ:

 • управління документацією.
 • управління протоколами (записами).
 • внутрішній аудит.
 • аналіз системи менеджменту вищим керівництвом.
 • коригувальні та запобіжні дії.
 • підготовка персоналу.
 • контроль технологічних процесів.
 • метрологічне забезпечення виробництва.
 • організація, підготовка і проведення технічного обслуговування устаткування.

Не залишаться без уваги процедури і методики виконання процесів у зв'язку з необхідністю обліку екологічних аспектів, вимог безпеки й охорони здоров'я.

За необхідності, можливі перегляд та доопрацювання посадових інструкцій та положень щодо підрозділів. Звичайно, будуть внесені відповідні корективи у процеси, виділені під час створенні СУЯ (таблиця 2).

Таким чином, робота чимала, але в підсумку можна сформувати корпоративну систему менеджменту підприємства, націлену на досягнення стійких фінансових результатів, з урахуванням інтересів усіх зацікавлених сторін, враховуючи споживачів, персонал, акціонерів, постачальників, суспільство.

Таблиця 1 Приблизний перелік записів (протоколів) у системах менеджменту екології, OHSAS і соціальної відповідальності

ISO 14001

OHSAS 18001

SA 8000

4.3.1

Протоколи з ідентифікації екологічних аспектів діяльності підприємства;

Дані про склад і екологічні характеристики продукції, що випускається

4.3.1·

Протоколи з ідентифікації небезпек і оцінки ризиків

3.1

Протоколи з ідентифікації небезпек, властивих навколишнім робочим умовам

4.3.2

Законодавчі природоохоронні акти і регламентні вимоги, що застосовуються

4.3.2

Законодавчі й інші вимоги, що належать до діяльності підприємства

9.1.(б)

Список законодавчих і інших вимог, що відносяться до соціальної відповідальності

4.4.1 (б)

Звіт для вищого керівництва про функціонування системи управління навколишнім середовищем

4.4.1 (б)

Звіт для вищого керівництва про функціонування системи менеджменту OHSAS

9.2

Результати аналізу з боку керівництва ефективності політики та реалізації програм у сфері соціальної відповідальності

4.4.2

Реєстрація ознайомлення персоналу з функціями і відповідальністю у системі менеджменту екології, включаючи аварійні ситуації;

Записи з екологічної підготовки та навчання персоналу

4.4.2

Реєстрація ознайомлення персоналу з функціями і відповідальністю у системі менеджменту OHSAS, включаючи підготовленість до аварійних ситуацій і відповідних мір;

Записи про навчання персоналу

9.5. (б)

Дані про навчання нових чи тимчасових працівників з охорони здоров'я та безпеки при прийомі на роботу

 

 

4.4.3 (а)

Інформація про систему менеджменту екології та екологічних характеристик підприємства, розповсюджувана усередині підприємства

4.4.3 (б)

Реєстрації отриманих повідомлень і запитів від зовнішніх зацікавлених сторін та адекватні відповіді на них

4.4.3

Реєстрація проведених серед персоналу інструктажів про зміни, що впливають на здоров'я людини і безпеку робочого місця;

Інформація з OHSAS, яка передана іншим зацікавленим організаціям

 

 

9.5. (в)

Дані про періодичне навчання персоналу з охорони здоров'я і безпеки

 

 

4.4.6

Дозволи, що стосуються екології;

Результати аналізу

екологічних аспектів закуповуваної продукції й одержуваних послуг;

Реєстрація ознайомлення постачальників і субпідрядників з вимогами системи менеджменту екології;

Інформація про постачальників та субпідрядників;

Результати перевірки виконання екологічних програм

4.4.6

Дозволи, що стосуються OHSAS;

Аналіз проекту робочого місця, процесу, установок і організації робіт з метою своєчасного попередження чи зниження ризиків OHSAS;

Акти про ремонт, перевірки й випробування устаткування, що відноситься до OHSAS і цілісних систем захисту; Реєстрація ознайомлення представників постачальників і субпідрядників з вимогами системи OHSAS на території підприємства;

Інформація про постачальників і субпідрядників

 

 

9.5 (г)

Результати контролю виконання колективного договору

 

 

4.4.7

Інформація про підготовленість до аварійних ситуацій і реагування на них

4.4.7

Інформація про підготовленість до аварійних ситуацій і нещасних випадків та реагування на них;

Інформація про нещасні випадки;

Результати навчальних тренувань з ліквідації аварійних ситуацій

9.6

Дані про оцінку і вибір постачальників з погляду їхньої здатності задовольняти вимоги стандарту

 

 

4.5.1

Реєстрація результатів моніторингу і вимірювання основних параметрів процесів, робіт і продукції, що мають істотний вплив на навколишнє середовище; Дані оперативного контролю, погодженого з екологічними цілями і завданнями організації;

Результати періодичної оцінки відповідності екологічних характеристик чинному законодавству· Протоколи різних перевірок за лінією екології· Результати калібрування чи перевірки відповідних засобів вимірювальної техніки;

Акти технічного обслуговування об'єктів, що мають істотний вплив на навколишнє середовище

4.5.1

Акти, протоколи, журнали, що відносяться до триступінчастого контролю;

Протоколи оглядів устаткування, що підлягає огляду за лінією OHSAS;· Акти перевірки робочих місць;

Документи з атестації робочих місць;

Акти перевірки стану робітничого середовища (освітленість, запиленість, шум, летючі речовини тощо) і порівняння з допустимими значеннями;

Акти попередньої оцінки нових установок, устаткування, матеріалів, технології, методів, робочих шаблонів з точки зору OHSAS;

Протоколи різних перевірок за лінією OHSAS; Результати чи калібрування чи перевірки засобів вимірювальної техніки, що відносяться до OHSAS

 

 

9.7

Реєстрація зобов'язань постачальників з соціальної відповідальності

 

 

4.5.2·

Дані, що стосуються невідповідностей, подій, відмови техніки, претензій, скарг і подальших коригувальних дій;

Акти органів нагляду і подальші дії організації

4.5.2

Дані, що стосуються невідповідностей, інцидентів, нещасних випадків і розпочатих дій щодо пом'якшення наслідків від них;

Підтвердження ефективності початих коригувальних і запобіжних дій;

Акти органів з нагляду і подальші дії підприємства

 

 

9.8

Дані про виконання постачальниками і субпідрядниками вимог стандарту

 

 

4.5.4 (б)

Інформація про підсумки аудита системи екологічного менеджменту

4.5.4 (б)

Інформація про результати аудита системи менеджменту OHSAS

 

 

9.9

Результати аналізу скарг, зауважень, пропозицій з боку персоналу й інших зацікавлених сторін стосовно невідповідностей у дотриманні вимог стандарту на підприємстві

4.6

Результати аналізу функціонування системи екологічного менеджменту з боку керівництва

4.6

Результати аналізу функціонування системи менеджменту OHSAS з боку керівництва, включаючи пропозиції змін у політиці, цільових показниках та інших елементах системи

9.10

Результати коригувальних заходів для усунення невідповідностей

 

 

 

 

9.11

Інформація, що стосується виконання вимог стандарту, яку передано зацікавленим сторонам

Таблиця 2 Врахування вимог ІSO 14001, OHSAS 18001, SA 8000 у деяких процесах СУЯ

Реалізація зобов'язань і відповідальності керівництва

Розроблення політики, цілей і програм з екології, безпеки та соціальної відповідальності.

Аналіз реалізації політики, цілей, програм і функціонування системи менеджменту.

Управління інфраструктурою

Визначення екологічних вимог, вимог професійної безпеки і здоров'я перед придбанням (створенням) нових об'єктів. Контроль відповідності нових об'єктів відповідним нормативним вимогам.

Контроль скидань, викидів, енергетичних показників інфраструктури, засобів забезпечення безпеки праці й охорони здоров'я.

Оптимізація використання транспорту, його екологічності та безпеки.

Управління персоналом

 

 

Залучення персоналу до руху з поліпшення екології та удосконалювання безпеки. Інструктажі й навчання з питань екології, професійної безпеки і здоров'я.

Аналіз даних

 

 

Включення в об'єкти аналізу даних екологічних аспектів і ризиків у сфері безпеки праці й охорони здоров'я.

Постійне поліпшення, у т.ч. реалізація коригувальних і запобіжних дій

Поширення на галузь екології, безпеки і соціальної відповідальності.

Внутрішній аудит

Розширення сфери перевірок з урахуванням екології, безпеки і виконання соціальних програм.

Планування

 

 

Процедура визначення екологічних аспектів і значних ризиків у сфері безпеки й охорони здоров'я, формування і відновлення реєстрів істотних екологічних аспектів і значних ризиків нанесення збитку здоров'ю персоналу.

Аналіз поточних і перспективних планів з екології та безпеки праці.

Зв'язок із замовниками

Врахування екологічних показників продукції, правильності використання й утилізації продукції.

Проектування і розроблення

 

 

Включення екологічних питань і питань безпеки праці й охорони здоров'я у вхідні проектні вимоги при модернізації або розробленні продукції, або впровадженні нових технологічних процесів.

Скорочення несприятливих екологічних впливів продукції протягом усього її життєвого циклу.

Аналіз і перевірка екологічності та безпеки інноваційних проектів.

Закупівля й збереження матеріалів

Узгодження з постачальниками умов щодо екологічності сировини і комплектуючих, порядку поводження представників постачальників на території підприємства.

Врахування вимог з екології, безпеки та соціальної відповідальності при оцінюванні постачальників.

Виробництво

 

 

Зменшення споживання води й енергоресурсів, відповідний моніторинг.

Збирання та максимальний ступінь перероблення відходів.

Зменшення викидів і скидань, відповідний моніторинг.

Моніторинг виробничих процесів щодо показників екології, безпеки праці й охорони здоров'я персоналу.

онтроль дотримання субпідрядниками вимог екології, безпеки праці й охорони здоров'я на території підприємства.

Збут і подальше обслуговування

Інформування споживачів про порядок використання продукції з урахуванням питань екології і безпеки.

Управління документацією

Актуалізація документації законодавчих вимог у сфері екології, безпеки праці та соціальної сфери і, відповідно, розширення сфери використання.

Метрологічне забезпечення виробництва

Поширення на засоби вимірювальної техніки, які використовуються для моніторингу екологічних характеристик і небезпечних факторів.

Підтримка технологічного устаткування у робочому стані

Врахування вимог екології та безпеки.

Підготовка

Рішення керівництва підприємства щодо впровадження інтегрованої системи менеджменту (ІСМ)

Визначення очікувань усіх зацікавлених сторін

Оцінювання початкового стану підприємства щодо вимог ІSO14001, OHSAS 18001, SA 8000 і чекань зацікавлених сторін

Планування

Призначення відповідальних за розроблення ІСМ

Розробка програми робіт зі створення та впровадження ІСМ

Навчання керівництва і фахівців

Створення робочої групи з розробки ІСМ

Визначення й оцінювання екологічних аспектів і формування реєстру істотних екологічних аспектів

Визначення й оцінювання значних ризиків у сфері професійної безпеки й охорони здоров'я

Визначення специфічних для ІСМ процесів, що діють на підприємстві, і критеріїв їхнього оцінювання

Розроблення політики і вимірних цілей

Поставлення перед підрозділами конкретних цілей, що сприяють досягненню цілей підприємства

Розроблення програм реалізації цілей та політики у сфері екології, безпеки та соціальної відповідальності

Реалізація

Розроблення документації ІСМ

Коректування документації СУЯ, положень щодо підрозділів та посадових інструкцій

Ресурсне забезпечення ІСМ, у т.ч. призначення відповідальних за функціонування ІСМ у підрозділах

Затвердження документації ІСМ і введення її в дію

Перевірка

Навчання персоналу в підрозділах

Підготовка (навчання) внутрішніх аудиторів

Проведення внутрішніх аудитів

Коригувальні дії за результатами внутрішніх аудитів

Сертифікація

Аналіз вищим керівництвом готовності підприємства до сертифікації

Процедура сертифікації, включаючи:

•  Попередній аудит

•  Сертифікаційний аудит

 


 
Інформація для контактів:,
Загальні телефони, факс: +38 (048) 7258097, 7258197, 7255996, 7223947
Почтова адреса: 65011, пров. Онілової, 16, м. Одеса, ДП "НТЦ "СТАНКОСЕРТ"